Close

Regulamin Sklepu

 

§1

Definicje

.

 1. Operator – właściciel Sklepu i podmiot nim zarządzający, którym jest Sebastian Chmura Mennica Staropolska, z siedzibą we Mikołowie, przy ul. Pszczyńskiej 25, REGON: 276289908.
 2. Baza Danych – zbiór danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez wszystkich Kupujących, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Operatora za zgodą Kupującego, na potrzeby świadczenia usług przez Sklep.
 3. Dane Rejestracyjne – dane osobowe dobrowolnie podawane przez Kupującego w procesie rejestracji do Sklepu, które są za jego zgodą gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w Sklepie, na potrzeby świadczonych przez Operatora usług.
 4. Kupujący – osoba, która złożyła w Sklepie zlecenie zakupu towaru.
 5. Sklep – serwis internetowy GCE-MENNICA, znajdujący się pod adresem internetowym www.gce-mennica.pl, na który składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym, za pomocą którego Użytkownik może dokonać zakupu towaru.
 6. Towar - Produkt oferowany do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 7. Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami oraz dodatkami, które wyraźnie się do niego odwołują i które stanowią jego integralną część.
 8. Siła wyższa - wszelkie nadzwyczajne okoliczności o charakterze zewnętrznym, powstałe po zaakceptowaniu przez Kupującego Regulaminu i niemożliwe do przewidzenia, takie jak: katastrofy, klęski żywiołowe, pożary, powodzie, wybuchy, strajki, niepokoje społeczne, działania wojenne, akty władzy państwowej, a także awarie na które Operator nie ma wpływu, które w całości lub w części uniemożliwiają wykonanie zobowiązań Operatora wynikających z postanowień Regulaminu.
 9. Użytkownik – Kupujący bądź inna osoba, która nie dokonała zakupu Przedmiotu w Sklepie, a korzystała z jego zasobów.
 10. Skrzynka e-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym, za pośrednictwem której Kupujący może wysyłać i odbierać wiadomości oraz inne dane.

.

§2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania ze Sklepu. Postanowienia Regulaminu w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Sklepu. Korzystając ze Sklepu w jakiejkolwiek formie, Użytkownik akceptuje wszelkie postanowienia Regulaminu.
 2. Sklep umożliwia dokonywanie zakupów Monet.
 3. Właścicielem Sklepu jest Operator. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Sklepu, zawartych w nim treści, zastosowanych rozwiązań, w tym rozwiązań technicznych, grafik, zdjęć Produktów oraz innych zastosowanych w Sklepie rozwiązań, na wszystkich polach, należą do Operatora. Korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkowników jakichkolwiek praw własności intelektualnej do Sklepu. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej do Sklepu.
 4. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować funkcjonowanie Sklepu. W przypadku stwierdzenia przez Operatora takich działań ze strony Użytkownika, jego konto zostanie niezwłocznie zablokowane. Operator w sytuacji takiej podejmie również wszelkie działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a w szczególności do:

a) działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników;

b) bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian Regulaminu i zapoznawania się z nimi;

c) nie przenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta;

d) nie podszywania się pod inne osoby;

e) nie naruszania tajemnicy korespondencji;

f) nie podejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych Użytkowników;

g) nie zakładania konta o nazwie nawiązującej do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodnych z dobrym obyczajem, konta o nazwie zawierającej zastrzeżone znaki towarowe lub elementy chronione prawem, do których Użytkownik takiego prawa nie posiada, a także konta o nazwie mogącej wprowadzić w błąd innych Użytkowników, w szczególności nazw tożsamych lub zbliżonych do nazw stosowanych przez Operatora do bieżącej obsługi Sklepu i korespondencji z jego Użytkownikami;

h) korzystania z narzędzi Sklepu zgodnie z ich przeznaczeniem.

 

§3
Zasady Dokonywania Zakupów

 

 1. Sprzedaż Towarów przez Sklep odbywa się w drodze zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Internetu.
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Kupującego oraz potwierdzenie jego przyjęcia do realizacji przez Operatora.
 3. Realizacja zamówień Kupującego możliwa jest jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Realizacja zamówienia następuje po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przez Operatora.
 5. Termin dostawy wynosi od 3 do maksymalnie 8 dni roboczych od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Operatora.
 6. Aktualne ceny Towarów podane są na stronach internetowych Sklepu. Ceny zawierają podatek od towarów i usług VAT. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.
 7. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 8. Do każdego zamówienia wystawiany jest  faktura VAT.
 9. Do wartości zamówienia złożonego przez Kupującego, Operator dolicza koszty dostawy.
 10. Jeżeli Operator nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, zawiadomi o tym niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, Kupującego i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 11. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa przesyłek, Operator wysyła wszystkie zamówione przez Kupującego Towary przesyłką ubezpieczoną na pełną wartość Towaru.
 12. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z pózn. zm.), jeśli towar nie był używany i pozbawiony fabrycznego opakowania, kopiowany lub w żaden inny sposób zniszczony lub wykorzystany można go zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Towar powinien zostać zwrócony razem z otrzymanym paragonem lub fakturą VAT, w oryginalnym opakowaniu, bez śladów wskazujących na używanie. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego.
 13. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. W razie, gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów albo jeżeli Operator nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Kupujący nie może odstąpić, gdy niezgodność Towaru z umową jest nieistotna.
 14. Przesyłka dostarczana jest na podany przez Kupującego adres, a odbiór przesyłki przez osobę, która wydaje się być do niego upoważniona w imieniu odbiorcy (np. przebywa w lokalu podanym jako adres dostarczenia przesyłki), uważany jest za skuteczny. 
 15. Przy odbiorze przesyłki od kuriera lub pracownika urzędu pocztowego należy sprawdzić stan przesyłki, a w przypadku gdy jej zawartość nie zgadzałaby się z dokonanym zakupem, należy koniecznie sporządzić protokół, który jest jedyną podstawą do ewentualnej reklamacji.
 16. Kupujący może dokonać płatności za Towar przelewem bankowym, Systemem PayPal oraz płatnościami on-line PayU.

§4

Rejestracja

 

 1. Rejestracja Użytkownika w bazie danych Sklepu następuje na podstawie wypełnionego przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, który zawiera wszelkie dane niezbędne do zrealizowania przez Operatora złożonego zamówienia.
 2. Rejestracja jest bezpłatna i całkowicie dobrowolna.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do podania w formularzu rejestracyjnym danych zgodnych z prawdą.
 4. W przypadku podania przez Użytkownika nieprawdziwych Danych Rejestracyjnych, Operator zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia i/lub bezterminowego zablokowania konta Użytkownika.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora Danych Rejestracyjnych, zgodnie z warunkami określonymi w  Polityka Prywatności.
 6. W procesie rejestracji tworzone jest nowe konto, a Użytkownik wybiera unikalny login, za pomocą którego może się logować do Sklepu.
 7. Każdy Użytkownik ma prawo do posiadania wyłącznie jednego konta w Sklepie.
 8. Korzystanie z kont innych Użytkowników oraz udostępnianie swojego konta innym Użytkownikom jest zabronione.
 9. Niedopuszczalne jest posiadanie przez Użytkownika dodatkowych kont, które w jakikolwiek sposób wykorzystywane są do łamania postanowień niniejszego Regulaminu.
 10. Użytkownik zobowiązuje się chronić podane podczas rejestracji dane (login, hasło) przed nieuprawnionym dostępem przez osoby trzecie. Użytkownik udostępnia dane logujące do Sklepu osobom trzecim na własną odpowiedzialność.

 

§5

Korzystanie ze Sklepu

 1. Zabrania się wykorzystywania Sklepu w celach innych niż zamierzone przez Operatora.
 2. Użytkownik ma prawo do:

a) dokonywania modyfikacji swoich danych rejestracyjnych zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu;

b) zrezygnowania z użytkowania Sklepu;

c) zażądania usunięcia swoich danych rejestracyjnych z chwilą zaprzestania korzystania z Sklepu.

 1. Użytkownik, którego konto zostało zawieszone, nie może ponownie zarejestrować się w Sklepie bez uprzedniej zgody Operatora.

 §6

Prawa i obowiązki Operatora

 1. Operator zastrzega sobie prawo do wycofania dowolnego Towaru  ze swojej oferty.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia, zablokowania lub całkowitego usunięcia konta Użytkownika w sytuacji, gdy złamie on zasady niniejszego Regulaminu.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) sposób, w jaki Użytkownicy korzystają ze Sklepu ani za jakiekolwiek inne działania Użytkowników;

b) przerwy w działaniu Sklepu spowodowane Siłą Wyższą;

c) jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego użytkowania Sklepu;

d) zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia przez Użytkownika danych konta osobie trzeciej lub też wejścia przez osoby nieupoważnione w posiadanie hasła Użytkownika bez jego wiedzy lub woli, niezależnie od sposobu w jaki do tego doszło;

e) bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Użytkownika, w szczególności włamania i wirusy komputerowe;

f) niewiedzę Użytkownika w zakresie zmian wprowadzonych w niniejszym Regulaminie i konsekwencje z tego wynikające;

 1. Operator zobowiązuje się do egzekwowania postanowień niniejszego Regulaminu w stosunku do wszystkich Użytkowników Sklepu.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany postanowień Regulaminu bez podawania przyczyn; zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu wraz z informacją o ich dokonaniu;

b) czasowego lub całkowitego zaprzestania świadczenia usług Sklepu, w szczególności do przerw w świadczeniu usług spowodowanych awarią lub Siłą Wyższą;

c) usunięcia z oferty w dowolnym momencie dowolnego Towaru.

d) rozsyłania do Użytkowników na podany podczas rejestracji adres e-mail wiadomości informacyjnych dotyczących wyłącznie oferowanych za pomocą Sklepu usług;

e) okresowego wyłączania usług Sklepu w sytuacjach awaryjnych po uprzednim powiadomieniu Użytkowników komunikatem wysłanym na podaną podczas rejestracji Skrzynkę e-mail.

 §7

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania.
 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 4. Ostatnia aktualizacja Regulaminu: 23.05.2012 r.